สมัครงาน

1. สมัครงาน / Vacancies

 
 
ลำดับ ประกาศรับสมัครงาน
1 รับสมัครคัดเลือกบุคลคเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์(ตามความต้องการของสาขาวิชาทัศนศิลป์) จำนวน 1 อัตรา (22 พ.ย. 2561 - 21 ธ.ค. 2561)
2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์(ตามความต้องการของสาขาวิชาศิลปะการแสดง) จำนวน 1 อัตรา (22 พ.ย. 2561 - 21 ธ.ค. 2561)
3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์(ตามความต้องการของสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา (22 พ.ย. 2561 - 21 ธ.ค. 2561)
4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์(ตามความต้องการของสาขาวิชาศิลปะการแสดง) จำนวน 1 อัตรา (22 พ.ย. 2561 - 21 ธ.ค. 2561)
5 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์(ตามความต้องการของสาขาวิชาชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา (22 พ.ย. 2561 - 21 ธ.ค. 2561)
6 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์(ตามความต้องการของสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา (22 พ.ย. 2561 - 21 ธ.ค. 2561)
7 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์(ตามความต้องการของสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา (22 พ.ย. 2561 - 21 ธ.ค. 2561)
8 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ(ตามความต้องการของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา (22 พ.ย. 2561 - 21 ธ.ค. 2561)
9 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน(ตามความต้องการของสาขาวิชาพืชศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา (22 พ.ย. 2561 - 21 ธ.ค. 2561)
10 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ตามความต้องการของสาขาวิชาภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา (22 พ.ย. 2561 - 21 ธ.ค. 2561)
 
 

2. แนะนำตัว (ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก)
(เป็นการฝากใบสมัคร โดยไม่มีประกาศรับสมัครงาน เพื่อรอการติดต่อกลับเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เหมาะสม) [กรอกใบสมัคร]

 
 

3. Foreign Applicants    [Application Form]