ร่วมงานกับเรา - มหาวิทยาลัยทักษิณ

ใบสมัครงาน ตำแหน่ง

 

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ครบถ้วน (เครื่องหมาย * หมายถึง จำเป็นต้องกรอก)

ประวัติส่วนบุคคล
คำนำหน้านาม *
ชื่อ * นามสกุล *
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง *
วันเดือนปีเกิด * (วว/ดด/ปปปป)
ภูมิลำเนาจังหวัด *
สถานภาพการสมรส * จำนวนบุตร
ศาสนา * หมู่โลหิต
เชื้อชาติ * อื่นๆ ระบุ
สัญชาติ * อื่นๆ ระบุ
สถานภาพทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ได้รับการผ่อนผัน/ยกเว้น
กรณี
ตำแหน่งวิชาการ (ถ้ามี)
ชื่อ-สกุลบิดา * อาชีพ *
ชื่อ-สกุลมารดา * อาชีพ *
ชื่อ-สกุลคู่สมรส อาชีพ
 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่ * หมู่ที่
ซอย ถนน
ตำบล/แขวง * อำเภอ/เขต *
จังหวัด * รหัสไปรษณีย์ *
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
บ้านเลขที่ * หมู่ที่
ซอย ถนน
ตำบล/แขวง * อำเภอ/เขต *
จังหวัด * รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์มือถือ *
อีเมล *
 
ที่ทำงานปัจจุบัน
ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร
 
บุคคลอ้างอิง
1. ชื่อ-สกุล * อาชีพ *
ตำแหน่ง * สถานที่ทำงาน *
เบอร์โทรศัพท์ *
2. ชื่อ-สกุล อาชีพ
ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
เบอร์โทรศัพท์
 
เงินเดือนที่ต้องการ *
 

                ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศรับสมัครงาน หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศฯ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องขอรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครคืน

หมายเหตุ การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานการสมัคร และเอกสารการชำระเงิน

 
 

×

e-Recruitment