ร่วมงานกับเรา - มหาวิทยาลัยทักษิณ

1. สมัครงาน / Vacancies

 
ประกาศรับสมัครงาน
1 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จำนวน 1 อัตรา (24 พ.ย. 2563 - 9 ธ.ค. 2563)
2 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (งานพัสดุ การจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกลุ่มองค์กรนิสิต) สังกัดฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา จำนวน 1 อัตรา (24 พ.ย. 2563 - 9 ธ.ค. 2563)
3 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน(งานธุรการ งานสารบรรณ และงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์) สังกัดฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา จำนวน 1 อัตรา (24 พ.ย. 2563 - 9 ธ.ค. 2563)
4 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน(งานหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน) สังกัดฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา จำนวน 1 อัตรา (24 พ.ย. 2563 - 9 ธ.ค. 2563)
5 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน(งานพัสดุและงานธุรการของภารกิจบริการอนามัย งานสิทธิประโยชน์และสิทธิการรักษาพยาบาลของนิสิต) สังกัดฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา จำนวน 1 อัตรา (24 พ.ย. 2563 - 9 ธ.ค. 2563)
6 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ (งานการเงินและบัญชี) สังกัดฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา จำนวน 1 อัตรา (24 พ.ย. 2563 - 9 ธ.ค. 2563)
7 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ (งานบริการหอพักนิสิต) สังกัดฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา จำนวน 1 อัตรา (24 พ.ย. 2563 - 9 ธ.ค. 2563)
8 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (24 พ.ย. 2563 - 9 ธ.ค. 2563)
9 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ(ประสานงานโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ และงานสื่อสารองค์กร) สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา (17 พ.ย. 2563 - 2 ธ.ค. 2563)
10 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ(ภายใต้โครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) ในสถาบันอุดมศึกษา) สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 อัตรา (17 พ.ย. 2563 - 2 ธ.ค. 2563)
11 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน(ปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศด้านประกันคุณภาพการศึกษา) สังกัดสังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (17 พ.ย. 2563 - 2 ธ.ค. 2563)
12 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน(ปฏิบัติงานด้านการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล) สังกัดสังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (17 พ.ย. 2563 - 2 ธ.ค. 2563)
13 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ตามความต้องการของสาขาวิชาสังคมศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา (27 ต.ค. 2563 - 27 พ.ย. 2563)
14 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (27 ต.ค. 2563 - 27 พ.ย. 2563)
 
 

2. แนะนำตัว (ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก)
(เป็นการฝากใบสมัคร โดยไม่มีประกาศรับสมัครงาน เพื่อรอการติดต่อกลับเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เหมาะสม) [กรอกใบสมัคร]

 
 

3. Foreign Applicants    [Application Form]

 
 

×

e-Recruitment