ร่วมงานกับเรา - มหาวิทยาลัยทักษิณ

 
วิธีการสมัคร
1. ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ในวันและเวลาทำการ (09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.)
2. ส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ทางไปรษณีย์ มาที่
 
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล อาคาร 50 ปี
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-317616 หรือ 074-317600 ต่อ 7222
      * กรณีสมัครทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสมัคร
 
3. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นี้
 
 
เอกสารการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
2. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง 1 ฉบับ
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น 1 ฉบับ (กรณีเพศชาย)
6. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล , ทะเบียนสมรส 1 ฉบับ (ถ้ามี)
7. หลักฐานอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
 
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัคร
 
 

×

e-Recruitment