ร่วมงานกับเรา - มหาวิทยาลัยทักษิณ

ข่าวรับสมัครงาน วิธีการสมัคร เอกสารสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

1. สมัครงาน / Vacancies

 
ประกาศรับสมัครงาน
1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ตามความต้องการของสาขาวิชาพืชศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา (30 พ.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566)
2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษา (ตามความต้องการของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) จำนวน 1 อัตรา (30 พ.ค. 2566 - 16 มิ.ย. 2566)
3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษา (ตามความต้องการของสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์) (สังคมศึกษา3) จำนวน 1 อัตรา (30 พ.ค. 2566 - 16 มิ.ย. 2566)
4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษา (ตามความต้องการของสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์) (สังคมศึกษา2) จำนวน 1 อัตรา (30 พ.ค. 2566 - 16 มิ.ย. 2566)
5 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษา (ตามความต้องการของสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์) (สังคมศึกษา1) จำนวน 1 อัตรา (30 พ.ค. 2566 - 16 มิ.ย. 2566)
6 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษา (ตามความต้องการของสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 3 อัตรา (30 พ.ค. 2566 - 16 มิ.ย. 2566)
7 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษา (ตามความต้องการของสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์) (ภาษาไทย) จำนวน 3 อัตรา (30 พ.ค. 2566 - 16 มิ.ย. 2566)
8 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร(วิทยาเขตสงขลา) จำนวน 1 อัตรา (27 พ.ค. 2566 - 13 มิ.ย. 2566)
9 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร(วิทยาเขตพัทลุง) จำนวน 2 อัตรา (27 พ.ค. 2566 - 13 มิ.ย. 2566)
10 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร(วิทยาเขตสงขลา) จำนวน 1 อัตรา (27 พ.ค. 2566 - 13 มิ.ย. 2566)
11 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (27 พ.ค. 2566 - 13 มิ.ย. 2566)
12 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา(ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ) จำนวน 1 อัตรา (27 พ.ค. 2566 - 13 มิ.ย. 2566)
13 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายวิชาการ(ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ) จำนวน 1 อัตรา (27 พ.ค. 2566 - 13 มิ.ย. 2566)
14 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา (27 พ.ค. 2566 - 13 มิ.ย. 2566)
15 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายแผนงาน จำนวน 1 อัตรา (27 พ.ค. 2566 - 13 มิ.ย. 2566)
16 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา (27 พ.ค. 2566 - 13 มิ.ย. 2566)
17 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา (27 พ.ค. 2566 - 13 มิ.ย. 2566)
18 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (27 พ.ค. 2566 - 13 มิ.ย. 2566)
19 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา (27 พ.ค. 2566 - 13 มิ.ย. 2566)
20 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา (27 พ.ค. 2566 - 13 มิ.ย. 2566)
21 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (26 พ.ค. 2566 - 13 มิ.ย. 2566)
22 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาการบัญชี) จำนวน 1 อัตรา (22 พ.ค. 2566 - 7 มิ.ย. 2566)
23 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา (22 พ.ค. 2566 - 7 มิ.ย. 2566)
24 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์) จำนวน 1 อัตรา (22 พ.ค. 2566 - 7 มิ.ย. 2566)
25 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา (ตามความต้องการของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา (22 พ.ค. 2566 - 7 มิ.ย. 2566)
26 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา (ตามความต้องการของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา (22 พ.ค. 2566 - 7 มิ.ย. 2566)
27 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์(ตามความต้องการของสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา) อัตราที่ 2 จำนวน 1 อัตรา (22 พ.ค. 2566 - 21 มิ.ย. 2566)
28 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์(ตามความต้องการของสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา) อัตราที่ 1 จำนวน 1 อัตรา (22 พ.ค. 2566 - 21 มิ.ย. 2566)
29 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา (16 พ.ค. 2566 - 15 มิ.ย. 2566)
30 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์(ตามความต้องการของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) อัตราที่ 2 จำนวน 1 อัตรา (15 พ.ค. 2566 - 15 มิ.ย. 2566)
 
 

2. แนะนำตัว (ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก)
(เป็นการฝากใบสมัคร โดยไม่มีประกาศรับสมัครงาน เพื่อรอการติดต่อกลับเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เหมาะสม) [กรอกใบสมัคร]

 
 

3. Foreign Applicants    [Application Form]

 
 

×

e-Recruitment