ร่วมงานกับเรา - มหาวิทยาลัยทักษิณ

ข่าวรับสมัครงาน วิธีการสมัคร เอกสารสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

1. สมัครงาน / Vacancies

 
ประกาศรับสมัครงาน
1 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (6 ก.พ. 2566 - 21 ก.พ. 2566)
2 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติหน้าที่ ณ งานประสานงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) จำนวน 1 อัตรา (6 ก.พ. 2566 - 21 ก.พ. 2566)
3 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร สังกัดฝ่ายนิติการ จำนวน 1 อัตรา (6 ก.พ. 2566 - 21 ก.พ. 2566)
4 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา (6 ก.พ. 2566 - 21 ก.พ. 2566)
5 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา (3 ก.พ. 2566 - 20 ก.พ. 2566)
6 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา (3 ก.พ. 2566 - 20 ก.พ. 2566)
7 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา (3 ก.พ. 2566 - 20 ก.พ. 2566)
8 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จำนวน 2 อัตรา (3 ก.พ. 2566 - 20 ก.พ. 2566)
9 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา (3 ก.พ. 2566 - 20 ก.พ. 2566)
10 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดสำนักหอสมุด จำนวน 1 อัตรา (3 ก.พ. 2566 - 20 ก.พ. 2566)
11 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (3 ก.พ. 2566 - 20 ก.พ. 2566)
12 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานโรงเรียน ประเภทสายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1 อัตรา (1 ก.พ. 2566 - 20 ก.พ. 2566)
13 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานโรงเรียน ประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1 อัตรา (1 ก.พ. 2566 - 20 ก.พ. 2566)
14 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานโรงเรียน ประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูกลุ่มวิชาการงานอาชีพ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1 อัตรา (1 ก.พ. 2566 - 20 ก.พ. 2566)
15 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานโรงเรียน ประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูกลุ่มวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1 อัตรา (1 ก.พ. 2566 - 20 ก.พ. 2566)
16 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานโรงเรียน ประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1 อัตรา (1 ก.พ. 2566 - 20 ก.พ. 2566)
17 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานโรงเรียน ประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1 อัตรา (1 ก.พ. 2566 - 20 ก.พ. 2566)
18 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานโรงเรียน ประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูกลุ่มวิชาภาษาไทย สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1 อัตรา (1 ก.พ. 2566 - 20 ก.พ. 2566)
19 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานโรงเรียน ประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์(เคมี) สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1 อัตรา (1 ก.พ. 2566 - 20 ก.พ. 2566)
20 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานโรงเรียน ประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1 อัตรา (1 ก.พ. 2566 - 20 ก.พ. 2566)
21 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานโรงเรียน ประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1 อัตรา (1 ก.พ. 2566 - 20 ก.พ. 2566)
22 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์(ตามความต้องการของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) จำนวน 1 อัตรา (31 ม.ค. 2566 - 15 ก.พ. 2566)
23 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา) อัตราที่ 2 จำนวน 1 อัตรา (25 ม.ค. 2566 - 24 ก.พ. 2566)
24 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา) อัตราที่ 1 จำนวน 1 อัตรา (25 ม.ค. 2566 - 24 ก.พ. 2566)
25 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์) อัตราที่ 2 จำนวน 1 อัตรา (25 ม.ค. 2566 - 24 ก.พ. 2566)
26 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์) อัตราที่ 1 จำนวน 1 อัตรา (25 ม.ค. 2566 - 24 ก.พ. 2566)
27 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (25 ม.ค. 2566 - 10 ก.พ. 2566)
 
 

2. แนะนำตัว (ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก)
(เป็นการฝากใบสมัคร โดยไม่มีประกาศรับสมัครงาน เพื่อรอการติดต่อกลับเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เหมาะสม) [กรอกใบสมัคร]

 
 

3. Foreign Applicants    [Application Form]

 
 

×

e-Recruitment