ร่วมงานกับเรา - มหาวิทยาลัยทักษิณ

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

 
ประกาศสมัครงาน ผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 
รายชื่อผู้สมัคร
วันที่สมัคร ชื่อ-สกุล หลักฐานการสมัคร การชำระเงิน ยื่นเอกสาร
24/05/2565 ณัฐกานต์ สุขทอง รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
24/05/2565 จุฬาลักษณ์ แก้วละเอียด รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
23/05/2565 ปทุมรัตน์ ยุเด็น รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
23/05/2565 นิชารีย์ ไข่คง รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
21/05/2565 นพวรรณ กุลบุตร รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
21/05/2565 สรญา จันทร์ดำ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
21/05/2565 ธันยพร จันทร์ภักดี รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
19/05/2565 สุขุมาล์ เกตุสุวรรณ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
18/05/2565 รัญชนา สีคงแก้ว รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
17/05/2565 สุนิสา เหตุทอง รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
17/05/2565 สุทธิดา อะหลีกะเส็ม รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
14/05/2565 สุมลทิพย์ ศรีจันทร์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
12/05/2565 ลัดดา ทองสุข รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
11/05/2565 นภัสสร บุญา รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
09/05/2565 ไอศวรรย์ แสงแก้ว รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
08/05/2565 ปรีณาภา เฟื่องอารมย์ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
08/05/2565 บุรฉัตร หยาดผกา รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
 
 

×

e-Recruitment