ร่วมงานกับเรา - มหาวิทยาลัยทักษิณ

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

 
ประกาศสมัครงาน ผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 
รายชื่อผู้สมัคร กรอกใบสมัคร Application Form
วันที่สมัคร ชื่อ-สกุล หลักฐานการสมัคร การชำระเงิน ยื่นเอกสาร
30/06/2565 อัมพิกา อรัญดร รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
29/06/2565 นารา สิงคมาศ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
29/06/2565 วารุณี มณีพงศ์ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
28/06/2565 สาวลีย์ดา ปัทมะอุบล รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
27/06/2565 ธัญลักษณ์ ไวว่องทวีสิริ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
26/06/2565 วิภาวี ปัญญานันทกิตติ์ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
23/06/2565 สุรีย์พร หะยีสะแลแม รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
23/06/2565 ศิราณี คำสิงห์นอก รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
23/06/2565 วรัญรัตน์ วรรณสุวรรณ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
21/06/2565 จุฑาธิป แกล้วทนงค์ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
21/06/2565 ณญาตา พงศ์จรัส รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
21/06/2565 อมรลดา กลิ่นหอม รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
21/06/2565 ซูไฮณี บินเยาะ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
21/06/2565 ปิยพร คงกะแดะ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
20/06/2565 บุษกร กันนิกา รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
20/06/2565 รินรดา หมวดจันทร์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
20/06/2565 สุธิสา บุญแสง รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
20/06/2565 สุจิตรา คีรีศรี รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
19/06/2565 อินธิรา วาดงาม รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
17/06/2565 ดุสิตา ไชยธาดา รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
16/06/2565 ปรีณาภา เฟื่องอารมย์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
 
 

×

e-Recruitment