ร่วมงานกับเรา - มหาวิทยาลัยทักษิณ

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

 
ประกาศสมัครงาน ผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 
รายชื่อผู้สมัคร กรอกใบสมัคร Application Form
วันที่สมัคร ชื่อ-สกุล หลักฐานการสมัคร การชำระเงิน ยื่นเอกสาร
18/10/2564 วรวิทย์ วิทยธีรสุวรรณ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
18/10/2564 ปิยรัตน์ นุ้ยเกลี้ยง รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
18/10/2564 จริยา ณะมณี รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
18/10/2564 เสาวรัตน์ ชุมพลัด รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
13/10/2564 ชนาภา แต้เตี้ย รอตรวจสอบ ชำระเงินแล้ว
12/10/2564 ชินกร บัวผิน รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
12/10/2564 วาสนา ฆังคะสะเร รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
12/10/2564 ธีรวิทย์ ขำร้าย รอตรวจสอบ ชำระเงินแล้ว
11/10/2564 อภิวัฒน์ ชูศรี รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
08/10/2564 ปรเมษ ยิ้มหิ้น รอตรวจสอบ ชำระเงินแล้ว
08/10/2564 ปภาดา อนุรักษ์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
08/10/2564 ยุทธนา กาฬสินธุ์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
08/10/2564 สิรินดา สมาธิ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
06/10/2564 สินีนาฏ เรืองพรหม รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
06/10/2564 รัตติยา จันทร์แดง รอตรวจสอบ ชำระเงินแล้ว
05/10/2564 รัตติยากร ยี่โส รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
05/10/2564 สุรีรัตน์ นาคกรี รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
05/10/2564 วุฒิชัย ชูกลิ่น รอตรวจสอบ ชำระเงินแล้ว
 
 

×

e-Recruitment