ร่วมงานกับเรา - มหาวิทยาลัยทักษิณ

ข่าวรับสมัครงาน วิธีการสมัคร เอกสารสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

 
ประกาศสมัครงาน ผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 
รายชื่อผู้สมัคร
วันที่สมัคร ชื่อ-สกุล หลักฐานการสมัคร การชำระเงิน ยื่นเอกสาร
30/09/2565 นัตชา เกษตรกาลาม์ คุณวุฒิไม่ตรง รอตรวจสอบ
29/09/2565 ฤชุวัฒน์ โภคา คุณวุฒิไม่ตรง รอตรวจสอบ
29/09/2565 สุภมาส นีระภัย รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
29/09/2565 สุวรรณา หวังกะจิ คุณวุฒิไม่ตรง รอตรวจสอบ
28/09/2565 กัลยรัตน์ หมื่นกล้า คุณวุฒิไม่ตรง รอตรวจสอบ
28/09/2565 วริสรา บุญจันทร์ คุณวุฒิไม่ตรง รอตรวจสอบ
28/09/2565 เกวลี หนูหอม รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
27/09/2565 กรวิชญ์ กันตวิชญ์วงศ์ ถูกต้อง รอตรวจสอบ
27/09/2565 ภาวิตรี ธรรมรักษา คุณวุฒิไม่ตรง รอตรวจสอบ
27/09/2565 สิริลักษณ์ รักญาติ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
27/09/2565 จิรายุ วุ่นสน ถูกต้อง รอตรวจสอบ
26/09/2565 ธัญญณี รอดภัย รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
26/09/2565 ศศินา ขำนุรักษ์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
25/09/2565 เดือนนภา โพธิ์สุการ คุณวุฒิไม่ตรง รอตรวจสอบ
24/09/2565 สุนิตา เหล้หวัน รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
24/09/2565 ประภัสสร ไชยทองเพชร รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
24/09/2565 ถิรวัฒน์ เกื้อก่ออ่อน รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
 
 

×

e-Recruitment