ร่วมงานกับเรา - มหาวิทยาลัยทักษิณ

ข่าวรับสมัครงาน วิธีการสมัคร เอกสารสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา

 
ประกาศสมัครงาน ผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 
รายชื่อผู้สมัคร
วันที่สมัคร ชื่อ-สกุล หลักฐานการสมัคร การชำระเงิน ยื่นเอกสาร
30/09/2565 พัชรินทร์ คชถิ่น รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
30/09/2565 สุเมธา แสงสว่าง รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
30/09/2565 วิรัญชนา โหมดแหละหมัน รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
30/09/2565 นัทธมน สุกเขียว รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
30/09/2565 วัลคุ์วดี ชูจิต รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
30/09/2565 เจนจิรา วงษงาม รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
30/09/2565 เกรียงไกร โภชนานุกูล รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
30/09/2565 พินทุ์สุดา ฉิมพุทธ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
29/09/2565 ศิวพร ขุนอักษร รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
29/09/2565 อาลีฟ หะยีสาและ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
29/09/2565 นิษฐา แสงศรี รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
29/09/2565 กิตติญานี ภิญโญ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
29/09/2565 กฤตติยาพร จันธำรงค์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
29/09/2565 ธรรณพ์ธร คงดี รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
29/09/2565 เจษฎา ดิษฐะ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
29/09/2565 สิริกุล คาบุตร รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
29/09/2565 นรวีร์ ด้วงหว้า รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
29/09/2565 เมขลา นกเซ่ง รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
29/09/2565 สุภาภรณ์ สุดขาว รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
29/09/2565 อรปรียา สันติพิทักษ์ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
29/09/2565 วิยดา ช่วยการ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
28/09/2565 ชานิดา หีมหมัด รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
28/09/2565 นิศารัตน์ เซ่งเส้ง รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
28/09/2565 สายชล ทองสิน รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
28/09/2565 ภาสกร ทองอินทร์ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
27/09/2565 ธิญาดา หีมมะหมัด รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
27/09/2565 ธนภรณ์ เหลืองประเสริฐ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
27/09/2565 ฐิติมา จันทร์มุนี รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
27/09/2565 ปริญญา แก้วโชติรุ่ง รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
27/09/2565 บุรฉัตร หยาดผกา รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
27/09/2565 มนัชฌา หนูช่วย รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
27/09/2565 จิราวดี เวชผสาร รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
26/09/2565 ธีร์วรา ศรีนิ่ม รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
26/09/2565 ศรันญ่า หัดสู รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
26/09/2565 วิไลภรณ์ บุญกล่อม รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
26/09/2565 วิไลภรณ์ บุญกล่อม รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
26/09/2565 จิระเดช ชูแก้ว รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
26/09/2565 นริสา นรินทร รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
26/09/2565 ศรสวรรค์ บัณฑิต รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
26/09/2565 หทัยชนก ทองเพ็ง รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
26/09/2565 สุพัตรา ฉิมหนู รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
26/09/2565 กัลยา รายิกัน รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
25/09/2565 รัตนากร เอี่ยมสกุล รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
25/09/2565 รุ่งไพลิน มิตรดี รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
25/09/2565 จุฑารัตน์ เอี่ยมอักษร รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
25/09/2565 ภัทรพร ซุ่นเซ่ง รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
25/09/2565 บัณฑิตา มีจันทร์ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
25/09/2565 ลินดา มะหงู รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
24/09/2565 ฐาปนีย์ มณีโชติ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
24/09/2565 ณิฐารัตน์ ภู่ระหงษ์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
24/09/2565 ธนิก ทศานนท์ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
24/09/2565 กัมปนาท วิโสจสงคราม รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
24/09/2565 เบญจวรรณ ค้อมสิงห์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
24/09/2565 กาญจนาพร สุดภัย รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
24/09/2565 นันทิยา ช่วยแก้ว รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
24/09/2565 ยศกร ศิริกิจประเสริฐ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
23/09/2565 สุนิตา เหล้หวัน รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
23/09/2565 มูฮำหมัดอาบีดีน สาและ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
23/09/2565 ญาณิศา เพชรสวัสดิ์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
23/09/2565 อภิสรา บัวคีรี รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
23/09/2565 อับดุลอาซิซ หะยีสะแม รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
23/09/2565 โสมศศิ เชี่ยววงศ์วิทย์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
21/09/2565 เกสรา ปุรินทราภิบาล รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
 
 

×

e-Recruitment