ร่วมงานกับเรา - มหาวิทยาลัยทักษิณ

ข่าวรับสมัครงาน วิธีการสมัคร เอกสารสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา

 
ประกาศสมัครงาน ผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 
รายชื่อผู้สมัคร
วันที่สมัคร ชื่อ-สกุล หลักฐานการสมัคร การชำระเงิน ยื่นเอกสาร
30/09/2565 เดือนนภา โพธิ์สุการ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
30/09/2565 เปมิกา เหมือนกลับ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
30/09/2565 กิตตินันท์ เครือแพทย์ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
30/09/2565 สุดาวรรณ บำรุงสุข รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
30/09/2565 ธิญาดา หีมมะหมัด รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
30/09/2565 เกศินี อุปมนต์ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
30/09/2565 นงนุช เพชรรัตน์ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
30/09/2565 วันทนีย์ ปังหลีเส็น รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
30/09/2565 ศุภลักษณ์ สังข์ทอง รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
30/09/2565 ณัฐธิดา สุวรรณะ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
30/09/2565 ศิริเรือน เต็มรัตน์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
30/09/2565 พีรณัฐ ไชยหล่อ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
30/09/2565 ชนาภรณ์ แก้วพิทักษ์ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
30/09/2565 รัชนาท จันทรักษ์ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
30/09/2565 ฟิรฮาน เง๊าะ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
29/09/2565 อารยา ซกซื่อ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
29/09/2565 จิณัฐตา ติเอียดย่อ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
29/09/2565 ฤชุวัฒน์ โภคา รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
29/09/2565 นิรชา จิรมาลย์กุล รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
29/09/2565 ปรเมษฐ์ บัวดำ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
29/09/2565 นิษฐา แสงศรี รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
29/09/2565 สิริลักษณ์ รักญาติ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
29/09/2565 เกรียงไกร โภชนานุกูล รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
29/09/2565 สุภารัตน์ พรหมจรรย์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
29/09/2565 ฐิติรัตน์ ทองอุ่น รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
29/09/2565 พิเชฐ กรดกางกั้น รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
29/09/2565 ธัญญลักษณ์ โสพล รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
29/09/2565 สุประดิษฐ ประสงค์สำเร็จ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
29/09/2565 เกศรา ขวัญงาม รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
29/09/2565 รุ่งฤทัยรัตน์ เดชะ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
29/09/2565 วิยดา ช่วยการ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
29/09/2565 วิชุดา สะระดล รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
28/09/2565 นูรฮันนาน ตูยง รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
28/09/2565 สุพรรษา พูลแก้ว รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
28/09/2565 อุบลรัตน์ เกลี้ยงคง รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
28/09/2565 พรชีวินทร์ รัตนกาญจน์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
28/09/2565 จารุวรรณ เหมมันต์ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
28/09/2565 วิลาสินี แก้วขวัญเพชร รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
28/09/2565 ณัฎฐา หมื่นมโน รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
28/09/2565 เกวลี หนูหอม รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
28/09/2565 ฮัสน๊ะห์ ยามา รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
28/09/2565 นฤมล กูลเก็ต รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
28/09/2565 อัศรีณีย์ มะนาวี รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
27/09/2565 กนกพร แก้วจินดา รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
27/09/2565 ธนภรณ์ เหลืองประเสริฐ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
27/09/2565 ตาณิชา มะ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
27/09/2565 ศิรินันท์ พรมเส้ง รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
27/09/2565 ณัฐธยาน์ อุตมะมุณีย์ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
27/09/2565 อุไรรัตน์ ศรีราม รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
27/09/2565 ปุณิกา แก้วนวลจริง รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
27/09/2565 ปวิชญา เสนาวัลย์ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
27/09/2565 ปรารถนา ขวัญไฝ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
27/09/2565 อัฉราวรรณ บุญศรี รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
27/09/2565 อัญชลีพร ไชยชะนะ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
27/09/2565 นันทิดา ตู้ประกาย รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
27/09/2565 กัณห์ชรี ทองแกมแก้ว รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
27/09/2565 ศิณา คงเขียว รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
27/09/2565 ฐิติวัลคุ์ รัชชโต รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
26/09/2565 แก้วนภา จันทวงศ์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
26/09/2565 ปวีณ์ธิดา สมภาร รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
26/09/2565 ธัญชนก ทองเดช รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
26/09/2565 ปนัดดา ชลถาวร รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
26/09/2565 สุปราณี กาวกระโทก รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
26/09/2565 ปนัดดา บุญจุ้ย รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
26/09/2565 พลวัฒน์ อินทองแก้ว รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
26/09/2565 พาสนา คงศิริ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
26/09/2565 ศศินา ขำนุรักษ์ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
26/09/2565 นัฐชิตา อินทรโม รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
26/09/2565 วันวิสา พุธทวี รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
26/09/2565 วนิตา โกมล รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
26/09/2565 อามีเน๊าะ ยีอาม๊ะ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
26/09/2565 จิราวดี เวชผสาร รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
26/09/2565 เกตุวดี บิลแสละ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
26/09/2565 ณัฐณิชา วรรณธณะ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
25/09/2565 น้ำฝน อ่อนบุญมา รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
25/09/2565 ณัฐธิดา วงค์รอด รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
25/09/2565 สาวิตา วิไลพันธ์ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
25/09/2565 ทศพร สมคิด รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
25/09/2565 ซอบรี มาหะมะยูโซะ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
25/09/2565 ธัญจิรา บุญช่วย รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
25/09/2565 นัสรีน ดิษฐาภินันท์ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
25/09/2565 อาภาพร อ่อนแต้ม รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
25/09/2565 จันทกานต์ หมื่นหนู รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
25/09/2565 ศุทธินี ไชยรัตน์ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
25/09/2565 วิชชุตา ทองเนตร รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
25/09/2565 ภลินี สังคว รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
25/09/2565 กัญญาณัฐ วงษ์บุญ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
24/09/2565 ณิฐารัตน์ ภู่ระหงษ์ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
24/09/2565 ธนิก ทศานนท์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
24/09/2565 มัชฌิมา รักชน รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
24/09/2565 บุสริน เนือเรง รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
24/09/2565 จีดารัตน์ รักวงศ์ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
24/09/2565 มัณฑนา บุญพันธ์ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
23/09/2565 เมภาวดี ศรีแสง ถูกต้อง รอตรวจสอบ
23/09/2565 วิชิตา แก้วสุก รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
23/09/2565 มณีวรรณ ศรีประสิทธิ์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
23/09/2565 บุณยานุช คงทน รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
23/09/2565 เจนจิรา กาญจนมิ่ง ถูกต้อง รอตรวจสอบ
23/09/2565 ชนิสรา แต้มช่วย รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
21/09/2565 วรรณนิษา ทองดำ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
21/09/2565 ขนิษฐา โลหะประเสริฐ ถูกต้อง รอตรวจสอบ
21/09/2565 ภูริชญา ขุนจร รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
 
 

×

e-Recruitment