ร่วมงานกับเรา - มหาวิทยาลัยทักษิณ

ข่าวรับสมัครงาน วิธีการสมัคร เอกสารสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาชีพ สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง

 
ประกาศสมัครงาน ผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 
รายชื่อผู้สมัคร
วันที่สมัคร ชื่อ-สกุล หลักฐานการสมัคร การชำระเงิน ยื่นเอกสาร
30/09/2565 ปานทอง ธรรมศิริ ถูกต้อง รอตรวจสอบ
29/09/2565 นฤมล เม่าน้ำพราย ถูกต้อง รอตรวจสอบ
29/09/2565 สุนิดา เจ๊ะแว รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
29/09/2565 วิภาวี บุญศรี รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
29/09/2565 อิสริยา สายนาค รอตรวจสอบ
28/09/2565 สุรารัตน์ ศิริอินทร์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
28/09/2565 สกาวรัตน์ พรรณรา ถูกต้อง รอตรวจสอบ
28/09/2565 ฟุรกอน หมีนคลาน ถูกต้อง รอตรวจสอบ
27/09/2565 เกศรินทร์ รามณี ถูกต้อง รอตรวจสอบ
27/09/2565 ซูไรดา มะมิง ถูกต้อง รอตรวจสอบ
27/09/2565 ปรารถนา ขวัญไฝ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
26/09/2565 ปานทิพย์ ขุนทอง รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
26/09/2565 ธัญชนก ทองเดช รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
26/09/2565 ดารารัตน์ ชูดำ ถูกต้อง รอตรวจสอบ
26/09/2565 รัญชนา สีคงแก้ว ถูกต้อง รอตรวจสอบ
26/09/2565 ชาญณรงค์ เรืองช่วย รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
26/09/2565 ขนิษฐา หนูแก้ว รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
26/09/2565 ทัศนีม หัดดลหละ ถูกต้อง รอตรวจสอบ
26/09/2565 ธัญญารัตน์ เกื้อสุวรรณ ถูกต้อง รอตรวจสอบ
26/09/2565 อาทิตยา ฐานะพันธุ์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
26/09/2565 ฮัสวานี เล็มกะเต็ม รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
25/09/2565 เรือนแก้ว บุญมา รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
24/09/2565 ภรณ์ชนก ศรีษะสมุทร รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
24/09/2565 จีดารัตน์ รักวงศ์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
23/09/2565 กฤตพร จิตรจำนงค์ ถูกต้อง รอตรวจสอบ
22/09/2565 ลัดดา ทิพย์ด้วง ถูกต้อง รอตรวจสอบ
22/09/2565 วรรณนิพา เรืองฤทธิ์ ค้างส่งหลักฐาน รอตรวจสอบ
 
 

×

e-Recruitment